Behandling af nytårsangst hos hunde

Bente Iversen, Dyrlæge , BIO Dyreklinik, Danmark

 

Formål

At vurdere effekten af clomipramin og adfærdstræning til behandling af lydfobier hos hunde i forbindelse med nytårsaften 1999.

Summery

Undersøgelsen viser at clomipramin brugt som angstdæmpende medicin i forbindelse med lydfobier kan anvendes med god effekt. En forudsætning for brugen af clomipramin er, at hunden sættes i behandling så tidligt som muligt dvs. 3 december for at opnå en så lang periode som muligt, for at gennemføre en desensibilisering for lydene.

Design

Et retrospektivt studie af brugen af clomipramin til hunde med lydfobier specielt fyrværkeri.

Procedure

Et brev blev sendt ud i februar 2000 til 540 klinikker i Danmark, med opfordring til klinikkerne om at kontakte de klienter, der havde fået udleveret clomipramin til behandling af lydfobier i forbindelse med nytårsaften 1999, og bede dem udfylde et spørgeskema. 20 klinikker vendte tilbage, og 50 hundeejere sendte spørgeskemaerne tilbage. 5 hunde blev ekskluderet fra undersøgelsen 2 fordi spørgeskemaerne var utilstrækkelig udfyldt og 3, der var stoppet på grund af bivirkninger, svarende til 3/48 = 6,2 %. En hund mistede appetitten, en hund fik opkastninger og en hund beskrives af ejeren som rastløs. Der er også i tidligere undersøgelser (Simpson 1997) set bivirkninger. Fundene svarer til, hvad der kan forventes efter indlægssedlen.

Anbefalingen til klinikkerne var, at clomipramin behandlingen skulle startes op så tidligt som muligt gerne før 1 december, med en anbefalet dosis på 2 mg / kg. legemsvægt clomipramin to gange dagligt og eventuelt suppleret selve nytårsaften med diazepam 1 mg/kg hver tredje time. Adfærdstræningen, der blev anbefalet, var en desensibilisering om muligt træning med lydcd eller udefra kommende lyde.

Resultat:

45 hundeejere besvarede spørgeskemaerne. 32 hunde (71,1 %) havde positiv effekt af behandlingen, medens 13 hunde ( 28.8 %) ikke viste bedre adfærd fra nytårsaften 1998 eller havde det dårligere.

 

Tabel 1:

 

Total Resultat af 45 hunde

 

Køn

 

 

Alder

 

 

Behandlingsstart

 

 

Behandling

 

 

Under-dosering af Clomicalm

 

 

?

 

?

 

0-4

 

 

5-10

 

 

>10

 

 

<1. Dec.

 

 

1.-15. Dec.

 

 

>15. Dec.

 

 

Cl

 

 

Cl+Di

 

 

Cl+Di+Ac

 

 

Cl+Ac

 

 

Cl+Va

 

 

 
Positiv effekt

37.5

 

62.5

 

43.7

 

46.9

 

9.4

 

37.5

 

59.4

 

3.1

 

31.2

 

46.9

 

12.5

 

6.3

 

3.1

 

28.2

 

Negativ effekt

76.9

 

23.1

 

38.5

 

61.5

 

0

 

23.1

 

46.2

 

30.7

 

7.7

 

46.1

 

15.4

 

30.8

 

0

 

53.8

 

Total

48.8

 

51.2

 

42.2

 

51.2

 

6.6

 

33.4

 

55.5

 

11.1

 

24.4

 

46.8

 

13.3

 

13.3

 

2.2

 

35.5

 

Cl= Clomicalm / 2 mg/kg BID Di= Diazepam / 1 mg/kg hver 3. time Ac= Acepromazin / 2 mg/kg

Va= Valeriane / 10-20 mg/kg QID

Tabel 1 viser:

 • At der næsten indgik lige mange tæver og hanhunde i undersøgelsen, men at flere tæver (62,5%) end hanhund (37,5%) viser positiv effekt på behandling med clomipramin mod nytårsangst.
 • At der er flere hunde i undersøgelsen, som der er i aldersgruppen 5 år og derover (57,8 %) end i aldersgruppen fra 0 til 4 år (42,2 %). Ud fra tabellen kan der ikke ses en klar forskel på den positive effekt i de unge hunde i alderen fra 0-4 år (14/19 = 73,7%) sammenlignet med de ældre hunde over 5 år (18/26 = 69,2 %)
 • At der er flere hunde, som starter behandlingen før eller den 3. december (28/45 = 62,2%) end efter den 3. december (17/45 = 37,8%). Der ses en større positiv effekt på behandlingen af hunde med clomipramin mod nytårsangst i gruppen, som startede doseringen før eller den 3. december (25/32 = 78,1%) sammenlignet med hundene som startede doseringen efter den 3. december (3/13 = 23,1).
 • At der flere hunde, som er underdoseret med clomipramin i den negative gruppe (53,8%) end i den positive gruppe (28,2%).
 • At der er flest hunde, som er doseret med clomipramin og diazepam (46,8%), dernæst clomipramin (24,4%), clomipramin, diazepam og azepromacin (13,3%), clomipramin og azepromacin (13,3%) clomipramin og valeriane (2,2%).

 

Tabel 2:

 

Behandling og supplerende behandling af 32 hunde med positiv effekt

 

Dato

Cl

 

 

Cl+Di

 

 

Cl+Di+Ac

 

 

Cl+Ac

 

 

Positiv

10/11

 

16/22

 

4/7

 

2/6

 

Cl= Clomipramin / 2 mg/kg BID Di= Diazepam / 1 mg/kg hver 3. timer Ac= Acepromazin / 2 mg/kg

Tabel 2 viser, fordelingen af hundene med positiv effekt fordelt på de behandlinger de har fået. Gruppen som kun fik clomipramin er klart den bedste, (90.9%), dernæst kommer gruppen behandlet med clomipramin og diazepam (71,4 %), efterfulgt af gruppen behandlet med clomipramin, diazepam og acepromazin (66,6%) og til sidst det dårligste resultat som vi fandt i gruppen doseret med clomipramin og acepromacin (33,3%).

 

Tabel 3:

 

Frekvens af positiv respons i relation til behandlingsstart og behandling

 

Dato

Cl

 

 

Cl+Di

 

 

Cl+Di+Ac

 

 

Cl+Ac

 

 

Cl+Va

 

 

> 3. Dec.

8/9

 

10/10

 

4/5

 

2/4

 

1/1

 

< 3. Dec.

2/2

 

5/11

 

0/2

 

0/2

 

 

Cl= Clomipramin / 2 mg/kg BID Di= Diazepam / 1 mg/kg hver 3. time Ac= Acepromazin / 2 mg/kg

Va= Valeriane / 10-20 mg/kg QID

Tabel 3 viser frekvensen af de positive respons i relation til behandlingsstart og behandling. Dette viser, at uanset hvilken behandling, hundene har fået, er effekten bedst, ved tidlig dosering. Dog er der positiv effekt ved de to hunde, som er doseret med clomipramin uden supplerende medicinering og sen doseringsstart. Der ses dårligst effekt hos hunde med sen doseringsstart og som har fået acepromazin som supplerende medicin (0/2 og 0/2).

Tabel 4:

 

Sammenligning af behandling med Cl+Di/Va med Cl+AC

 

Dato

Cl+Di/Va

 

 

Cl+Ac

(andre)

 

 

> 3. Dec.

19/20

 

6/9

 

< 3. Dec.

7/12

 

0/4

 

Cl= Clomipramin / 2 mg/kg BID Di= Diazepam / 1 mg/kg hver 3. time Ac= Acepromazin / 2 mg/kg

Va= Valeriane / 10-20 mg/kg QID

Tabel 4 viser frekvensen af de positive respons i relation til behandling som ikke er suppleret med acepromazin og som er suppleret med acepromacin og doseringsstart. Dette viser, at uanset doseringsstart, er der bedre effekt i grupperne uden supplerende dosering med acepromazin i forhold til gruppen som suppleres med acepromazin. Det viser også, at der er igen bedre resultat ved tidlig doseringsstart. Det dårligste resultat ses i gruppen suppleret med acepromazin og doseringsstart efter den 3. december (0/4 = 0%).

Diskussion

Køn

Flere tæver end hanhunde viser positiv effekt på behandling med clomipramin mod nytårsangst. Dette kunne være fordi, hanhundene får et højere stressniveau (aurosel) i denne situation. Dette bør dog verificeres ved en undersøgelse, med flere hunde og hvor der spørges yderligere om hundens adfærd i forbindelse med nytårsangst.

Underdosering

Der er flere hunde i gruppen med negativ respons, som er underdoseret sammenlignet med gruppen med positiv respons. Dette kan være den samme dosisrespons, som tidligere er vist i en multicenter undersøgelse af clomipramins effekt ved behandling af separations angst hos hunde(Simpson, 1997) Her havde 1-<2 mg/kg clomipramin 2 gange dagligt en bedre angstdæmpende effekt end clomipramin 0,5 - < 1 mg/kg 2 gange dagligt.

Der er dog nogle hunde som med god effekt og uden bivirkninger doseres med clomipramin op til 3 mg/kg 2 gange daglig (Landsberg, 1997). Disse doser, skal som altid kobles med regelmæssig tilbagemelding fra klienten.

Behandlingsstart

Ved tidlig behandlingsstart ses bedre resultat end ved senere start. Ved tidlig dosering før 3 december opnås en konstant høj hjernekoncentration af clomipramin i hundene. Da clomipramin er angstdæmpende, kun lidt sederende og ikke har tendens til at indvirke på indlæring samt ikke er vanedannende (Landsberg, 1997), kan man anvende clomipramin i hele den periode, hvor der affyres nytårsfyrværkeri. Herved undgås det, at den angste hund bliver bange for fyrværkeriet og det giver ejeren mulighed for at tilvænne/indlære hunden, at den ikke behøver at være bange for fyrværkeri. Der vil dog altid være grænser for hvor meget fyrværkeri hunden kan udsættes for, derfor anbefales det, at starte lyddecensibiliseringen ved at sætte hunden på lydterapi før hunden udsættes for nytårsaften.

Behandling

Den bedste effekt sås ved behandling med clomipramin og dernæst med supplerende medicin. Undersøgelsen viser ikke konkret noget om hvor angst den enkelt hund har været. Der er ikke nogen kvalitativ eller kvantitativ undersøgelse af den hundens angstniveau, derfor kan det ikke udelukkes at hunde der har fået supplerende medicin har været mere bange og derved haft en dårligere prognose.

Clomipramin er en tricyclisk antidepressiva og har effekt på behandling af kronisk angst eller tilbagevendende angstanfald, men er dog sjældent effektiv ved akut angst (undtagen når den anvendes sammen med andre stoffer såsom beta-blokker eller benzodiacipiner) idet det kan tage tid inden, den når et terapeutisk niveau. Vurderes deres virkning som re-uptake hæmmer på serotonin og nordadrenalin kan de virke sederende og beroligende (Landsberg, 1997).

Diazepam påvirker GABA-receptorerne, der er kendt for at ikke at have specifik effekt på adfærd, de giver nedsat angst, hyperphagi, muskelafslapning og nedsat bevægelse og forskellige grader af sedation. Diazepam har en halveringstid på kun ca.

2 time. Diazepam og andre benzodiacepiner anbefales til akut angst (Landsberg, 1997) Idet diazepam er kontraindiceret til kroniske angst, skal den kun bruges enten alene eller som supplement selve nytårsaftens dag.(Overall. K. 1997)

Undersøgelsen viser at et supplement med acepromacin forringer effekten af brugen af den angstdæmpende medicinering. Dette skyldes at acepromacin, der tilhører phenothiacin- traquilicer er non specifikke i deres virkning, de er dopamin antagonister, men de synes dog at have en angstdæmpende effekt ved køresyge. Acepromacin er kendt for at øge følsomhed (Landsberg, 1997 og Overall, 1997) overfor lyde og er kontraindiceret ved kroniske angsttilstande (Mertens, P 1998).

Konklusion

Clomipramin giver en god effekt på hunde som er angste for nytårsaften fyrværkeri. Clomipramin har bedst effekt ved start tidligere end eller den 3 december i relation til nytårsaften.

Som supplerende medicinering ved den akutte angst, der opstår selve nytårsaften kan anden angstdæmpende medicin f.eks. diazepam anbefales. Undersøgelsen konkluderer at supplement selve nytårsaften med acepromacin til clomipramin behandlede hunde ikke har en positiv effekt.

Referencer:

 1. Simpson, B Treatment of seperation related anxiety in dogs with clomipramine. Proceedings of the first international conference on veterinary behavioural medicine, 1997
  • Overall K. Clinical behavioral medicine for small animals 1997.
   • Landsberg.G Hunthausen W and Ackerman L. Handbook of behaviour problems of the dog and cat. 1997.
    • Mertens,P og Dodman N.H.; Pharmacological treatment of fear and anxiety. I bogen Psycopharmacology of animal behaviour disorders edited by Dodman N.H. and Shuster L.,1998